April 2005

GEWERKTE DAGEN BLIJVEN VAN BELANG!
Ondanks dat de SV-dagen volgend jaar komen te vervallen als onderdeel van de Loonaangifte 2006, blijft het uiteraard wl van belang om de gewerkte dagen van de werknemers bij te houden. Diverse instanties (bijvoorbeeld het UWV) hebben namelijk nog wel informatie nodig over het aantal gewerkte dagen.

Het vervallen van de SV-dagen heeft alleen betrekking op het berekenen van de premies werknemersverzekeringen. Voor deze premies is het aantal gewerkte dagen (en ziektedagen) niet meer van belang omdat vanaf volgend jaar een andere berekeningsmethode wordt gehanteerd (te weten: het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen). Maar voor overige zaken kunnen de gewerkte dagen nog wel een rol spelen, zij zijn vooral van belang voor de uitkeringsadministratie. Denk daarbij aan het bepalen van het totale dienstverband voor het toekennen van een WW-uitkering. Daarom is het wel van belang dat u deze gegevens gewoon blijft administreren.

ONGELIJKE BELONING IS TOEGESTAAN
Een werkgever mag zijn werknemers voor hetzelfde werk ongelijke beloningen toekennen. Dat bleek uit een recente uitspraak (LJN-nummer AT4081) van het Haagse Hof. Een werkgever had in zijn recht gestaan door voor hetzelfde werk voor zijn nieuw aangenomen werknemers een andere beloning vast te stellen dan voor zijn reeds in dienst zijnde werknemers.

De werkgever betaalde zijn werknemers al jaren een toeslag van zo'n 80 per maand bovenop het CAO-loon. Vanaf 1993 besloot hij echter om nieuw aan te nemen personeel deze toeslag niet langer te geven. Twaalf van deze nieuwe werknemers kwamen na verloop van tijd hiertegen in opstand en eisten met terugwerkende kracht tot datum van indiensttreding dezelfde toeslag als hun collega's. Nadat zij bij de kantonrechter geen gehoor kregen, omdat deze het onderscheid objectief gerechtvaardigd achtte, probeerden zij het bij Het Hof Den Haag.

Discrimineren
Dit Hof oordeelde echter dat de werkgever vrij is met de invulling van de arbeidsovereenkomst van nieuwe werknemers, zolang hij maar minstens het CAO-loon betaalt. Er bestaat geen regel waaruit volgt dat de werkgever verplicht is de nieuwe werknemers voor hetzelfde werk gelijk te belonen als de in dienst zijnde werknemers. Dit zou uiteraard anders zijn als de werkgever het onderscheid had gemaakt op grond van geslacht, ras, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid, met andere woorden: had gediscrimineerd. Daar was in deze zaak geen sprake van. Het Hof stelde de werkgever dan ook in het gelijk.

WERKGEVER PROFITEERT VAN WET KINDEROPVANG
Het niet verplicht zijn van de werkgeversbijdrage voor kinderopvangkosten onder de nieuwe Wet kinderopvang, blijkt voor veel werkgevers aanleiding te zijn om hun werknemers (nog steeds) niets te geven. In de eerste maanden van 2005 droegen werkgevers netto namelijk zo'n 16% minder bij aan kinderopvang dan in 2004.

Dit blijkt uit onderzoek van De Breed & Partners, uitgevoerd onder middelbaar en hoger opgeleiden. Het onderzoek laat zien dat 5% meer werknemers gebruikmaken van een kinderopvangregeling dan vorig jaar. Maar het bedrag dat werknemers gemiddeld van hun werkgever ontvingen, is sterk gedaald. En wel van 2.950 naar 1.800 per jaar, een daling van bijna 40%!
De gewogen werkgeversbijdrage is de eerste maanden van dit jaar met 16% gedaald ten opzichte van 2004. Deze gewogen bijdrage houdt rekening met het aantal mensen dat een bijdrage ontvangt en de hoogte van de bijdrage per persoon, wat dus netto een daling van 16% betekende. Aangezien het kabinet wil dat de werkgevers van de ouders in totaal eenderde gaan bijdragen, is het nog maar de vraag hoe lang de werkgeversbijdrage vrijwillig blijft.

NIEUWS ARCHIEF

  • Juli 2005
  • Juni 2005
  • Mei 2005
  • April 2005
  • Maart 2005

  •